Unisil Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Związki krzemu - najnowsze technologie produkcji

Nr katalogowy: U-15

N-2-Aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanWzór sumaryczny: C8H22N2O3Si

Ciężar cząsteczkowy [g/mol]: 226,36

Kolor, wygląd: bezbarwna lub lekko żółta ciecz.

Rozpuszczalność:

rozpuszcza się w bezwodnych alkoholach, węglowodorach alifatycznych i aromatycznych oraz eterach. Reaguje z acetonem, czterochlorkiem węgla i wodą, pod wpływem katalizatorów kwasowych lub zasadowych ulega reakcji hydrolizy w obecności wody; grupy aminowe ulegają typowym reakcjom dla amin
I i II rzędowych.


Zastosowanie:

Stosowany głównie jako promotor adhezji, modyfikator powierzchni wypełniaczy nieorganicznych w kompozytach z polimerami: akrylowymi, celulozowymi, epoksydowymi, furanowymi, melaminowymi, nitrocelulozowymi, poliamidowymi, polieterowymi, poliuretanowymi, poliwinylo-butyrylowymi, silikonowymi, mocznikowo-formaldehydowymi
i winylowymi oraz do modyfikacji powierzchni metali i włókna szklanego.


Gęstość [g/cm3]: 1,05

Unisil Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
Tel: +48 14 637 46 75, Fax: +48 14 637 30 39, e-mail: sekretariat@unisil.pl


××
x

Polityka Prywatności