Silany

Grupa związków chemicznych o właściwościach hydrofobizujących powierzchnie nieorganicznych substratów oraz sieciujących, znajdujących między innymi zastosowanie w sieciowaniu kauczuków silikonowych. Długi łańcuch alkilowy decyduje o ich hydrofobowości, obecności łatwo hydrolizujących grup X przy atomie krzemu umożliwia wiązanie cząsteczki silanu z powierzchnią np. krzemionki z utworzeniem wiązania i pokrycie jej hydrofobową powłoką, utworzoną z grup alkilowych:

Obecność dwóch i więcej grup hydrolizujących umożliwia zastosowanie ich w sieciowaniu kauczuków silikonowych, również dzięki tworzonemu wiązaniu siloksanowemu:

Organosilany znajdują głównie zastosowanie w ochronie budowli przed skutkami wilgoci i zanieczyszczeń atmosfery oraz jako kokatalizatory polimeryzacji polipropylenu dla układów katalitycznych drugiej generacji.

Organosilany otrzymuje się najczęściej na drodze procesów katalitycznego hydrosililowania (addycji wiązania do wiązań wielokrotnych) i ewentualnej alkoholizy podstawników halogenowych przy krzemie na grupy alkoksylowe lub karboksylowe. Pewną grupę produktów otrzymuje się na drodze alkoholizy trichloro- i tetachlorosilanu, prowadzącej do syntezy estrów kwasu ortokrzemowego.